Qui soc...

Mercè Segarra Rubí

Candidata a Vicerectora de Transferència, Innovació i Emprenedoria

Soc llicenciada en Química (1989) i doctora en Ciències Químiques (1994) per la Universitat de Barcelona; vaig ser professora associada al Departament d’Enginyeria Química i Metal∙lúrgia de la Universitat de Barcelona entre 1997 i 2003, any en què vaig accedir a la plaça de professora titular. El 2005, vaig ser adscrita al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal∙lúrgica, i posteriorment al Departament de Ciència de Materials i Química Física, després de la reestructuració de la UB al 2016. L’any 2020 he promocionat a catedràtica d’Universitat. Entre 2003 i 2014 he estat la directora del Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA). Encara que la meva recerca està actualment enfocada cap a la síntesi i caracterització microscòpica de materials ceràmics funcionals, així com a la caracterització de les seves propietats mecàniques a escala nanomètrica mitjançant nanoindentació instrumentada, continuo treballant en la síntesi i caracterització d’aliatges metàl∙lics i en la selecció de materials per a un funcionament eficient de sistemes i processos. Coordino la Red Iberoamericana de Energías Renovables y Cuidado del Medio Ambiente (RIbERA). He publicat més de 100 articles en revistes indexades, he presentat més de 180 treballs en conferències internacionals i he dirigit 12 tesis doctorals. He participat en 11 projectes internacionals (essent investigadora principal en 3 d’ells), 16 projectes nacionals i 24 autonòmics. Pel que fa a la gestió, he estat secretària del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal∙lúrgica (2005‐2010), directora del mateix departament (2010‐2013), coordinadora per part de la UB del Màster d’Enginyeria en Energia (2007‐2010), secretària del Consell d’Estudis del Grau d’Enginyeria de Materials i actualment soc vicedegana de Recerca i Transferència de la Facultat de Química.

Scroll to Top