GOVERNANÇA DISTRIBUÏDA

El programa electoral de la nostra candidatura contempla com a mesura clau en l’àmbit de la Governança la descentralització, per tal de poder fer una gestió àgil, transparent i participativa en els diferents àmbits d’actuació.

Volem una Universitat de Barcelona amb un model de Governança descentralitzada, un model de gestió basat en la proximitat dels centres de decisió a la comunitat universitària i en l’adaptació de les estructures per poder integrar els canvis. A més, una distribució de competències descentralitzades per agilitzar els processos.

A l’equip rectoral li correspon garantir el lideratge de la Universitat de Barcelona dins del sistema universitari català, estatal i europeu. Per aconseguir-ho ha d’establir unes línies estratègiques ben definides per a la institució en el seu conjunt, identificar les prioritats i marcar els principis d’actuació.

Al mateix temps, però, creiem que cal reforçar les competències dels centres. Des de les Facultats s’han d’elaborar els plans estratègics de cadascuna de les seves unitats i serveis i des del Rectorat s’han de facilitar les condicions que facin possible el desenvolupament dels respectius projectes. Tot això sent conscients que seran diferents uns dels altres i que caldrà atendre necessitats molt diverses.

Tant la pluralitat de subjectes com la seva diversitat fan que sigui molt necessària una bona coordinació. A més, cal conèixer cadascuna de les parts implicades, amb totes les seves particularitats, per tal de poder trobar la manera d’orquestrar les respostes més senzilles possibles per a una realitat complexa.

 

Un exemple de com entenem aquesta Governança distribuïda el trobem en el Pla tecnològic del programa electoral Joan Guàrdia 2020, que hem presentat adjunt al programa.

El Pla tecnològic està estructurat en quatre parts:

  • La primera part descriu les tecnologies, els serveis i les pràctiques educatives que adoptarem per poder aconseguir els objectius que estableix el programa en els diferents àmbits: recerca i transferència del coneixement, aprenentatge i docència, activitats culturals i patrimoni de la Universitat, experiència dels estudiants, transformació de l’administració i millora de la sostenibilitat.
  • A la segona part es descriuen els serveis i les estructures organitzatives que necessitarem per adoptar les tecnologies, els serveis i les pràctiques educatives referides a la primera part.
  • La tercera part estableix les fases d’implantació del pla tecnològic per adoptar les tecnologies, serveis i pràctiques educatives per transformar l’administració, la recerca, la forma d’aprendre i la docència.
  • Finalment, la quarta part destaca quines són les línies estratègiques del pla.

 

Des de la perspectiva de la Governança, la segona part del pla expressa de manera inequívoca la intenció de descentralitzar l’Àrea TIC per tal d’apropar-la a l’usuari, a les necessitats de grups, instituts, facultats i administracions. Sabem que en una Universitat com la nostra aquestes necessitats són diverses i requereixen ser ateses de manera diferenciada. Per donar una resposta adequada és necessari apropar els serveis i el suport tecnològic a les Facultats i centres.

Donar un suport de proximitat personalitzat comporta, doncs, introduir canvis a nivell organitzatiu per reforçar les unitats d’informàtica que han de donar atenció als centres. Sens dubte, caldrà establir una bona coordinació d’accions entre els serveis centrals del Pavelló Rosa i les unitats de zona i campus. Per canalitzar aquesta coordinació proposem crear Comissions Tecnològiques per a la presa de decisions participatives i àgils. D’aquesta manera creiem que és possible potenciar els recursos en l’àmbit informàtic i atendre millor les necessitats de la comunitat UB, en benefici del desenvolupament dels projectes en els diferents àmbits.

Igual que en l’àmbit tecnològic, també en qualsevol altre àmbit ens proposem trobar la manera d’identificar les necessitats i aportar solucions sobre la base d’una comunicació estreta, d’una escolta activa i traient el màxim profit del talent de què disposem i de les sinergies que aconseguim generar.

 

 

Marina Solé Catala

Joan Guàrdia i Olmos

 

Barcelona, 6 de desembre de 2020

 

Scroll to Top